פירוש המונח המונח הלועזי
מלאי ביטחון Safety Stock
הנצלה. פעילות לניצול חוזר של גרט או של שארית מוצר מקורי בתום מחזור חייו והשימוש המקורי בו Salvage
לסרוק תוויות בר-קוד Scanning
תכולת העבודה Scope of Work (SOW)
עונתיות. שינוי בביקוש החוזר על עצמו בחודשים מסוימים בכל שנה. העונתיות מאופיינת במתאם רב-שנתי בביקושים ללא קשר לגובהם Seasonality
מבדק עצמי להערכת רמת הביצוע ומידת ההתאמה לנוהלי העבודה בארגון Self Score Test (SST)
מספר סידורי (מספר סריאלי) Serial number
רמת שירות. הסבירות הסטטיסטית לספק פריטים שיידרשו בפרק זמן מוסכם Service Level
הסכם רמת שירות. פירוט רמת השירות בהסכם התקשרות Service Level Agreement (SLA)
אספקה ישירה לקו הייצור Ship To Line (STL)
אספקה ישירה למכונת הייצור, ולעיתים, הרכבת המכלול למוצר סופי באמצעות צוותי ההרכבה של קבלן-המשנה Ship To Machine (STM)
העברת טובין ישירות לייצור Ship To Production (STP)
העברת טובין ישירות לאחסנה Ship To Stock (STS)
משלוח, הובלה ימית Shipping
ספק יחיד Single source
משטח בעל סיפון יחיד Single-decked pallet
קצב צריכה איטי, כאשר הפריטים נצרכים ביחידות בודדות Slow Moving
פריטים בעלי קצב צריכה נמוך/תנועה איטית Slow Moving Items (SMI)
מקדמי החלקה בנוסחאות החיזוי. מאפשרים לתת משקל גדול יותר לצריכה של התקופה האחרונה Smoothing
רכישה מספקים/מקורות אספקה Sourcing
מסמך המגדיר את הדרישות הטכניות, את התכונות המפורטות הנדרשות מהמוצר בפיתוח או ברכש ואת אופן אימותן ובדיקתן Specification
הגדרה של תכולת העבודה לביצוע Statement Of Work (SOW)
בקרת תהליכים סטטיסטית. בקרת תהליכים בתעשייה, המבוססת על דגימות סטטיסטיות, ומטרתה להבטיח שהתהליך נמצא בתוך גבולות בקרה Statistical Process Control (SPC)
מלאי Stock
הכוונה לפריט מסוים עם יחידת מידה מסוימת. פריט זהה עם יחידות מידה שונות יקוטלג באמצעות מק"טים שונים Stock Keeping Unit (SKU)
חוסר מלאי. אי-יכולת לספק ביקוש של פריט מסוים בשל מלאי חסר Stock out
אחסון. שמירה על פריטים עד לשימוש בהם Storage
המכלה Stuffing
ניהול הקשר עם הספק. שימוש במידע שנצבר על הספק להערכת ביצועיו ולדירוגו, ולפיתוח קשר אפקטיבי ויעיל איתו Supplier Relationship Management (SRM)
סיכון הקשור בספק שנגזר מהתנהגות הספק, מתרבותו הארגונית ומתהליכי עבודתו Supplier Risk
סגמנטציה. סיווג ספקים לקטיגוריות Supplier segmentation
גישה לניהול שרשרת האספקה מספקי חומרי-הגלם ועד ללקוחות הסופיים. הגישה מבוססת על תפיסה תהליכית, ראייה מערכתית, שקיפות מידע ושיתוף פעולה עם ספקים והיא חותרת להגדיל את ה"ערך" ללקוח הסופי תוך צמצום עלויות וסיכונים Supply Chain Management (SCM)
מודל לניתוח עוצמות הארגון וחולשותיו, הזדמנויות ואיומים SWOT model
כל הזכויות שמורות לאיכות ומצוינות בניהול | ת"ד 6703, אורנית, 44813
הקמת האתר: סטודיו דקל