פירוש המונח המונח הלועזי
חומרים מסוכנים (חומ"ס) Dangerous Goods
כריית נתונים. ענף בתחום ניהול הידע המאפשר הסקת תובנות מתוך נתונים נומריים, כגון: קשרים בין עמודות מתוך בסיסי הנתונים Data Mining (DM)
הצהרת ערך להובלה Declared value for carriage
ערך מוצהר לצורכי מכס Declared value for customs
משלוח לנקודת מעבר בגבול יבשתי. המונח מתייחס לכל סוגי ההובלה: בים, ביבשה ובאוויר. המוכר מתחייב להציב את הטובין בנקודה מוסכמת מראש על הגבול או בסמוך לו Delivered At Frontier (DAF)
משלוח ללא תשלום מכס. המונח מתייחס להובלה בכל אמצעי ההובלה: בים, ביבשה ובאוויר. המוכר חייב להעמיד את המטען לרשות הקונה בנקודה מוסכמת במדינת היעד ולשאת בכל ההוצאות הכרוכות בהובלת המטען עד לאותה נקודה למעט תשלומי מכס ו/או מיסי יבוא Delivered Duty Unpaid (DDU)
משלוח כולל פריקה מהאוניה. המונח מתייחס להובלה ימית בלבד ומקובל בשינוע מטעני צובר Delivered Ex Ship (DES)
משלוח ופינוי מהרציף. המונח מתייחס רק להובלה ימית. המוכר חייב למסור את הטובין על הרציף בנמל היעד לאחר השחרור מהמכס Delivered Quay (Duty Paid) (DEQ)
העברה, מסירה, שחרור Delivery
שטר מסירה / פקודת מסירה. מסמך המפרט את שם היבואן שאליו יש למסור את הטובין. כאשר שטר המסירה מועבר ליבואן באמצעות סוכן מכס, הוא יכלול גם את שם סוכן המכס Delivery Order
סוג הביקוש. סוג הביקוש של פריט נגזר מקצב הצריכה ומרצף הצריכה Demand Class
טכנולוגיה לניהול ביקושים Demand Flow Technology (D.F.T)
תחזית ביקושים. מטרת התחזית היא להעריך את הצריכה הצפויה בעתיד ולאפשר באמצעותה לתכנן את רמת המלאי הרצויה Demand Forecast
ניהול ביקושים Demand Management
תכנון ביקושים המבוסס על תחזיות ועל שינויים צפויים, כגון בשל מבצעים לקידום מכירות Demand planning
המוביל עזב את הרציף Departed
תיכון (עיצוב) של מוצר/שירות. התוצר של פעולת התיכון הוא תיאור מפורט של תצורת המוצר/השירות באופן שיאפשר לייצרו Design
תיכון לפירוק. תיכון מוצר כך שניתן יהיה לפרק אותו בקלות בסיום מחזור חייו Design For Disassembly (DFD)
תיכון מוצר לתקציב נתון. תיכון לפי גישה זו נועד להבטיח שעלויות מחזור החיים של המוצר יעמדו בתקציב נתון Design To Cost
הוצאות ישירות Direct Cost
רכש ישיר של חומרים ושל שירותים ייעודיים, לצורך הפקת תוצרת הארגון Direct Procurement
הפצה של סחורות וחלוקתן במספר אתרים (מנקודה למספר נקודות) Distribution
מרכז הפצה Distribution Center (DC)
רציף טעינה ופריקה של סחורות Dock
דוקומנטים לגבייה. המוכר מוסר מסמכים סחירים בצירוף הוראות ברורות כיצד לגבותם לבנק המשמש נאמן מטעמו. הבנק מעביר את הדוקומנטים ואת ההוראות לבנק בארץ הקונה וזה מודיע לקונה ומסדיר את העברת המסמכים נגד תשלום Documentary Credit (CAD)
משטח בעל סיפון כפול Double-decked pallet
כל הזכויות שמורות לאיכות ומצוינות בניהול | ת"ד 6703, אורנית, 44813
הקמת האתר: סטודיו דקל