פירוש המונח המונח הלועזי
קיבולת, כגון: קיבולת אחסון או קיבולת הובלה Capacity
מטען Cargo
מונח המתייחס לכל סוגי ההובלה: בים, ביבשה ובאוויר. מונח זה זהה למונח CIF Carriage and Insurance Paid to (CIP)
מונח המתייחס לכל סוגי ההובלה: בים, ביבשה ובאוויר. בעיקרון, מונח זה זהה למונח CFR Carriage Paid To (CPT)
מוביל, חברת הובלה Carrier
תעודה/אישור התאמה Certificate Of Conformance (COC)
תעודת מקור Certificate of Origin (C/O)
שחרור טובין/מטען מרשות המכס Clearance
מכרז סגור. הבל"מ נשלח לקבוצת ספקים שנקבעה מראש. ספק המבקש להצטרף למכרז, רשאי לעשות זאת, ובתנאי שהוא עומד בתנאי המכרז Closed Bid
סימן מזהה Code
גוביינא Collect
סחורות. הכוונה לחומרי-גלם, כגון ברזל, אלומיניום ואבץ ותפוקות חקלאיות כגון קפה, סוכר ובקר Commodities
רכיב המשמש להרכבת מוצר Component
הזמנות מאושרות. הזמנות מאושרות נלקחות בחשבון בחיזוי הביקושים העתידיים Confirmed Orders
צפיפות, המתנת יתר של אניות מחוץ לנמל Congestion
קונסיגנציה. החזקת מלאי ב"הפקדה" Consignation
משגור, משלוח, העברה ממקום למקום Consignment
איחוד מטענים Consolidation
אילוץ. מגבלה של מערכת שאינה מאפשרת לה להגדיל את תפוקתה Constraint
מכולה המשמשת להעברת מטענים (אורך: 20 רגל או 40 רגל) Container
אניית מכולה. אנייה המיועדת להובלת מכולות בנות 20 ו - 40 רגל Container Vessel
הסכם, חוזה Contract
סיכום תמציתי של חוזה. מסמך המתעד פרטים על חוזה ההתקשרות, כגון: פרטים על מציעים, הצעות מחיר, אומדן עלות שנקבע, נימוקים להעדפת הספק הזוכה, התחייבויות שהארגון לקח על עצמו וכו' Contract Summary Sheet (CSS)
מסוע Conveyor
"ליבת" העסק. פעילויות שהן חלק מהפעילות העיקרית של העסק. עסק צריך להתמקד בפעילויות ה"ליבה" העסקית שלו ולהימנע מלהשקיע תשומות בפעילויות שאינן חלק מה"ליבה" העסקית שלו Core business
ניתוח עלויות. ניתוח מפורט של עלויות כדי לבדוק את סבירות המחיר המבוקש. השימוש בניתוח עלויות מקובל כאשר קיימת הצעה יחידה, שלא ניתן להשוותה להצעות אחרות, או כאשר השונות בהצעות היא כה רבה, שעולה הצורך לבדוק את סבירות המחיר Cost Analysis
מחיר הטובין ועוד דמי הובלתם Cost and Freight (C&F)
מחיר הסחורה כולל הובלה עד לנמל היעד. המוכר אחראי לשלם עבור ההובלה הימית עד ליעד הסופי, לטפל בהליכי המכס לייצוא ולמסור את הטובין על סיפון האניה Cost And Freight (CFR)
ערך הטובין ועוד דמי הביטוח Cost and Insurance (C&I)
המוכר אחראי לשלם על הובלת הטובין וביטוחו עד ליעד מוסכם Cost and Insurance Paid to... (CIP)
מחיר הסחורה כולל ההובלה והביטוח. בהתקשרות מסוג זה, יש למוכר את אותן התחייבויות כמו ב- CFR ובנוסף, הוא חייב להסדיר ביטוח ימי כנגד אובדן או נזק למטען במהלך ההובלה הימית Cost Insurance and Freight (CIF)
תקופת כיסוי. מושג בניהול מלאי הכולל את זמן האספקה (Lead Time) ואת זמן האבחון (Review Time) Cover Period
הזמנת כיסוי המופקת בדיעבד, כדי לתעד את פעולת הרכש ולאפשר את התשלום לספק Cover Purchase Order (CPO)
נתיב קריטי בפרוייקט. הנתיב הקריטי מכתיב את משך הפרוייקט ויש לבקרו כדי להבטיח את סיום הפרוייקט במועד Critical Path
משימה קריטית בפרוייקט, שדחייתה או התארכותה תגרום לעיכוב הפרוייקט Critical task
העברה ישירה של סחורה מהמפעל אל הלקוחות ללא אחסון ביניים. במקרה זה, סחורה שהובלה למרכז הפצה מועברת ישירות מרציף הקבלה אל רציף המשלוחים Cross-docking
היטל מטבע Currency Adjustment Factor (C.A.F)
ניהול הקשר עם הלקוח. שימוש במידע, שנצבר על הלקוח, לתמיכה בלקוח ולקידום מכירות Customer Relationship Management (CRM)
הצהרה למכס Customs Declaration (C/D)
כל הזכויות שמורות לאיכות ומצוינות בניהול | ת"ד 6703, אורנית, 44813
הקמת האתר: סטודיו דקל